ஆன்மாவின் அடிப்படை சுய விவரம் / BASIC SOUL PROFILE READING (INR 3000/-)    குறிப்பு: ஆன்மாவின் உயர்ந்த பரிமாணத்தில் அனுமதி கிடைக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே தங்கள் பதிவுகளை பகிர்ந்து கொள்ள இயலும்